صعود کوهنوردان آستارایی به ارتفاعات اردبیل با شعار حفظ محیط زیست