نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت دراراک گشایش شد