مادر در هدایت و تربیت جامعه، جایگاه شغل انبیاء را دارد/ سفارش قدرشناسی از مادر بعد از حمد خدا