عدم روابط بانکي با اندونزي، تعاملات تجاري را کاهش داد