توليدکنندگان صنعت ريلي در دولت قبل از شرکت‌هاي چيني ضربه خوردند