حوزه علمیه خواهران در مقابله با تهاجم فکری و فرهنگی دشمن نقش بسزایی دارند