زرگرپور خبر داد: انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام