بیمارستان رضوی نماد اهتمام آستان قدس رضوی به رفع نیازهای مردم است