قیام مردم بحرین مطابق با خواسته شیخ سلمان همچنان ادامه دارد