همکاري دانشگاه علوم پزشکي تهران با دانشگاه‌هاي آمريکايي