خروجي مذاکرات هسته اي، گشايش براي مردم و عزت و اقتدار است