گزارش کمیته سه نفره سرخابی امروز به سازمان خصوصی سازی می رسد