کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود