برای تبیین فرهنگ کتابخوانی باید کتاب در دسترس مردم باشد