اعضای بدن یک زن پارس آبادی به 6 بیمار زندگی دوباره بخشید+ عکس