بستر مناسبی جهت ارائه خدمات درمانی ویژه جانبازان شهرستان وجود ندارد/ بسیج در جنگ به یک فرهنگ تبدیل شد