دومین کشتی محموله کمک‌رسانی به یمن از استان بوشهر اعزام می‌شود