درخواست بازرسی مراكز نظامی ايران روحيه استكباری غرب را نشان می‌دهد