منتظر چراغ سبز آمریکایی‌ها برای تأمین نیازهای خود نیستیم