از محسن و فاطمه هاشمی تا اصغر فرهادی و علی رهبری به تماشای «سقراط» نشستند+ تصویر