شناسايي و شناسنامه دار شدن 300 يتيم پلدختري جهت حامي يابي براي آنها