ورود مسافران به شهرستان سامان در اردیبهشت ماه افزایش یافته است