همایش گروه‌های تبلیغی سراسر کشور با محوریت همدلی و هم‌زبانی برگزار شد