فخرالدینی:فکر نمی کنم ماشینم را به کسی بدهم/طارمی کری نخواند