ناصری: دولت اصلاحات، تفاوتی بین رسانه همسو و غیرهمسو قائل نبود