بیش از17هزار دانش آموز خوزستانی درآزمون مدارس نمونه دولتی شرکت کردند