اولاند: فرانسه به حمایت از مخالفان سوری ادامه می‌دهد