اعضای کمیسیون فرهنگی برای بازدید از کارخانجات کاغذسازی به خوزستان سفر می کنند