دلیل بازگشت به سپاه/ ماجرای شعار دادن در حضور رهبر