مایلی‌کهن: به جز یک سری شومن، تمام کارشناسان موافق برکناری کی‌روش بودند