جریان عمیق فرهنگی و معنوی، ایران را از آسیب فراز و فرودهای بنیان کن تاریخی حفظ کرده است