تسهیل صدور مجوزهای تولیدی و صنعتی در اولویت اداره صنعت، معدن و تجارت