هدیه عروسک های دست ساز مردم ایران به کودکان جنگ زده