بسیج دانشجویی امروز هیچ گونه تجمعی برگزار نمی کند/ به دستور مقامات بالا مجوز تجمع لغو شد