سکوت سنگین وزارت امور خارجه در قبال تحریم های جدید واشنگتن