ظریف: با تکیه بر فرهنگ ایثارگری و استقامت مردم در مذاکرات ایستادگی می‌کنیم