استاندار قزوین برخی واگذاری های صنایع در این استان را خیانت دانست