رشته های تکمیلی حوزه خواهران لرستان افزایش می یابد