فکر نمی کنم ماشینم را به کسی بدهم | طارمی کری نخواند | ماندن قلعه نویی می تواند به تیم کمک کند