تشکیل گروهی از اصفهانی ها در سازمان لیگ/این گروه باید به هم بخورد