کوتاهی‌شود برخی مسایل را افشا می‌کنم/ یک فرد اصفهانی نمی تواند برای آذربایجان تصمیم بگیرد