تقدیر رییس کل بانک مرکزی از مدیران منتخب روابط عمومی بانکها