گزینه‌های نهایی مربیگری و مدیرعاملی ملوان مشخص شدند