منفورترین و شرورترین چهره های سیاسی دنیا مشخص شدند