فرماندار سرپل ذهاب: جانبازان الگوهای موفق صبر و ایثارند