دهه چهارم انقلاب و اختلاف دو قرائت فرهنگی و اجتماعی در میان روحانیون