۴۰۰۰ تعاونی در مازندران فعال است/ بیمه ۲۵ هزار کارگر فصلی