کوتاهی کنند برخی مسایل را افشا خواهم کرد/ یک فرد اصفهانی نمی تواند برای آذربایجان تصمیم بگیرد