شهروندان منطقه 21 با مضرات سيگار و قليان آشنا مي‌شوند