رویترز از برافراشته شدن پرچم سیاه داعش روی کاخ های ...